1. Ana Sayfa
  2. Genel

Koza Altın temettü bilmecesi çözüldü mü?

Koza Altın temettü bilmecesi çözüldü mü? Yıllardır devam eden kar payı dağıtım sorunsalı konusunda şirket KAP duyurusu yayınladı.

KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü?

Koza Altın temettü bilmecesi çözüldü mü? Yıllardır devam eden kar payı dağıtım sorunsalı konusunda şirket KAP duyurusu yayınladı.

KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü? Şirket tarafından yayınlanan Kap duyurusunda hangi bilgiler yer aldı.

Şirket tarafından yayınlanan duyuruda şu bilgilere yer verildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ekim 2015 tarihli kararına istinaden Şirket’in yönetimi, Kayyım heyetine, akabinde 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile Şirketin tüm yetkileri 22 Eylül 2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilmiştir.
 
Şirkete ait Finansal Tablolar  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ve Şirketin Web sitesinde  zamanında yayınlanmaktadır. 
 
28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7407 sayılı Kanunu’nun 16.Maddesi  ile getirilen düzenleme ile “10.11.2016 tarih ve 6758 sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul edilmesine Dair Kanunun  19 uncu maddesine aşağıdaki 11 inci fıkra eklenmiştir.
 
 ” Fonun, yönetim organı yetkilerini ya da yönetim organı yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerini haiz kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde ana sözleşmelerine bağlı olmaksızın, kayyım atanmasından önceki dönem bilanço ve kâr/zarar hesaplarını tasdik ile bu dönemlerde görev yapan yönetim/müdürler kurullarını ibra etmek anlamına gelmemek kaydıyla, bu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde, şirketlere kayyım atanan faaliyet dönemini izleyen dönemden başlamak üzere kısmen ya da tamamen kâr dağıtımına karar verilebilir. 

Dağıtımına karar verilen kâr milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan hissedarlara payları oranında ödenir. Soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kâr payı  kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur. Hakkında soruşturma, kovuşturma bulunmama veya müsadere kararı verilmemiş olma koşulu, borsada işlem gören hisseler bakımından aranmaz. Kâr dağıtımı kararı ilişkili olduğu faaliyet dönemi mali verilerinin ve tablolarının tasdiki anlamına gelmez. Dağıtıma ilişkin hususlar Fon Kurulu tarafından belirlenir.”  maddesi eklenmiştir.
Ek olarak, İlgili kanunun 16 maddesinin 9.fıkrası ‘’ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılabilir. 
şeklindedir.

KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü?
 
Yapılan bu düzenlemeye istinaden Yönetim Kurulumuz 30.06.2022 tarihinde toplanarak
A)     2016 ile 2021 yılları arasındaki yıllara ait  Finansal Tablolarının  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ve Şirketin Web sitesinde yayınlandığını,  dağıtılabilir karın finansal imkânlar,  piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz  sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak,  aşağıdaki şekilde dağıtılmasının Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na onaya sunulmasına,
 
B)     Kar payı ödeme tarihinin 07.07.2022 tarihi olarak belirlenmesi hususunun Genel Kurul Yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na onaya sunulmasına,
 
C)     Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle soruşturma veya kavuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kar payı kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesabında tutulmasına,
 
Karar verilmiştir.
 
KAR DAĞITIM TABLOLARI ÖZETİ KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü?
 
1)     2016 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (1) dedir.
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 395.166.013,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  531.963.051,18 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 118.549.803,90 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 11.092.480,39 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 265.512.715,71 TL ve VUK’a göre 402.320.766,89 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
2)     2017 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (2) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 552.785.111,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  536.936.428,13 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 165.835.533,30 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 15.821.053,33 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 371.039.413,37 TL ve VUK’a göre 355.279.841,50 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
3)     2018 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (3) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.176.488.975,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise 1.038.769.204,09 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 352.946.692,50 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 34.532.169,25 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 786.268.138,25 TL ve VUK’a göre 651.290.342,34 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
4)     2019 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (4) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.768.876.718,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  1.914.171.644,47 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 530.663.015,40 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 52.303.801,54 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 1.184.325.183,06 TL ve VUK’a göre 1.331.204.827,53 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına,
 
5)     2020 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (5) dedir
a)      TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 1.863.389.000,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise  2.122.009.801,42 TL  net dönem karı bulunduğu,
b)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
c)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 559.016.700,00 TL nakit temettü dağıtılmasına,
d)      İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 55.139.170,00 TL ayrılmasına,
e)      Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 1.196.223.130,00 TL ve VUK’a göre 1.507.853.931,42 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
6)     2021 Yılı Kar Dağıtımı Tablosu Ek (6) dedir
f)       TFRS ye  uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre  bağışlar dahil dağıtılabilir 3.164.198.515,00 TL net dönem karı VUK kayıtlarına göre ise 3.307.360.223,91 TL  net dönem karı bulunduğu,
g)      Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken  % 5 oranındaki Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı sermayenin % 20 lik sınırına ulaştığı için ayrılmaması gerektiği,
h)      TFRS’ye göre dağıtılabilir karın % 30’u oranında, brüt 949.259.554,50 TL nakit temettü dağıtılmasına,
i)       İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 94.163.455,45 TL ayrılmasına,
j)       Net dönem karından  kalan,  TFRS ye göre 1.960.578.990,05 TL ve VUK’a göre 2.263.937.213,96 TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına, 
 
6 yıla ait toplam brüt kar payı  2.676.271.300,00 TL ‘dir

KOZA ALtın hisselerinde son durum

#KOZAL

koza altın temettü

#KOZAA

koza altın temettü

#IPEKE

koza altın temettü
bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı borsametre-logo.png
koza altın temettü

Borsa ve kripto haberlerine ilk siz ulaşmak için sitemize abone olmayı ve bildirimleri aktife almayı unutmayınız. Twitterdan takip ederek ve Telegram grubumuza katılarak da piyasa haberlerine ilk siz ulaşabilirsiniz. KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü? KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü? KOZA Altın temettü bilmecesi çözüldü mü?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap